ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de leerkrachten, het vakkenpakket, de leermiddelen, het meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Daarvoor is, naast inzet van mensen, creativiteit en energie ook geld nodig.

De ouderbijdrage is de belangrijkste geldbron om activiteiten en faciliteiten te kunnen aanbieden, waardoor onze school daadwerkelijk een vrijeschool kan zijn.

Met de ouderbijdrage worden uitgaven gefinancierd, die niet voor subsidies van de rijksoverheid in aanmerking komen of waarin deze subsidies tekort schieten (circa 10% van de begroting).

Onderdelen
Enkele belangrijke onderdelen van de ouderbijdragen zijn:

• vakleerkracht euritmie en muzikale begeleiding bij euritmie;
• kosten voor jaarfeesten en de open dag;
• natuurlijke materialen in de klaslokalen en lessen;
• schoolreisjes en excursies;
• aanvulling klassen- en onderwijsassistenten, vakleerkrachten en remedial teaching;
• aanvulling onderhoud van het schoolgebouw en het terrein;
• (indien noodzakelijk) de meerkosten voor het behoud van één leerkracht per klas.
• Lidmaatschap van de vereniging van vrije scholen en de verenigde bijzondere scholen.

Hoogte van de ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbare inkomen en het aantal kinderen dat op De Vuurvogel zit. Als indicatie hanteren wij bij 1 kind 2,5%, bij 2 kinderen 3,5% en bij 3 kinderen 4% van het belastbaar inkomen, meer is natuurlijk van harte welkom.

Onder belastbaar inkomen wordt verstaan: het inkomen uit box 1 en box 3 van het voorgaande kalenderjaar. Bij tweeverdieners bestaat het belastbaar inkomen uiteraard uit de som van de individuele belastbare inkomens. Wanneer de hoogte van de ouderbijdrage voor ouders een probleem is, kunnen zij daarover contact opnemen met de penningmeester.

Het schooljaar bestaat uit 12 maanden en loopt van augustus t/m juli. Komt uw kind bijvoorbeeld in januari op school dan is de berekening van de ouderbijdrage 7/12 deel van het jaarbedrag.

Procedure
Ieder jaar ontvangen ouders in augustus een formulier waarop zij hun (inkomensafhankelijke) bijdrage zelf kunnen berekenen. Dit formulier wordt ingevuld en geretourneerd zodat voor de begroting duidelijk is van welk bedrag mag worden uitgegaan. Het schoolbestuur is van mening dat de financiële situatie van ouders geen belemmering mag zijn voor het volgen van vrijeschoolonderwijs voor hun kind.

Wanneer de hoogte van de ouderbijdrage voor u een probleem is, kunt u daarover met de penningmeester contact opnemen. Ook voor andere vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester (bestuur@devuurvogeldriebergen.nl).

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route